ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

ที่รหัสทะเบียนชื่อกลุ่มที่ตั้งเบอร์โทรว/ด/ป/ ที่อนุมัติ
15-95-02-01/1-0002วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา9/4   หมู่ที่   ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา0862957529  12 ตุลาคม 2548
25-95-02-03/1-0001วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อน้ำร้อน จำกัด160   หมู่ที่ 2   ต.เนาะแมเราะ  อ.เบตง จ.ยะลา 082159192312 ตุลาคม 2548
35-95-02-05/1-0001วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์95   หมู่ที่ 1  ต.ธารน้ำทิพย์   อ.เบตง จ.ยะลา0807050009 7 พฤศจิกายน 3091
45-95-02-01/1-0004วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา27/1   หมู่ที่ 7 ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา08946309961 มีนาคม 3092
55-95-02-01/1-0003วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกือติง390/1   ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา07323482326 มีนาคม 3095
65-95-02-04/1-0002วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษปิยะมิตร 3120   หมู่ที่ 7   ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง จ.ยะลา0897369549 9 มีนาคม 3092
75-95-02-03/1-0003วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2192/1   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา081738941723 มีนาคม 3092
85-95-02-02/1-0004วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารายะรม316   หมู่ที่ 6  ต.ยะรม   อ.เบตง จ.ยะลา097227003613 มิถุนายน 3093
95-95-02-03/1-0006วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศาลเจ้าพัฒนา 60   หมู่ที่ 6   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา 0816985890  22 ธันวาคม 3095
105-95-02-02/1-0005วิสาหกิจชุมชนทำอิฐบล๊อกประสานต้นแบบกองพันราษฏรอาสารักษาหมู่บ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (อรบ.) ยะรม366   หมู่ที่ 6  ต.ยะรม   อ.เบตง จ.ยะลา081275223225 มีนาคม 3096
115-95-02-01/1-0010วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านบันนังสิแน94/1   หมู่ที่ 7  ต.ยะรม   อ.เบตง จ.ยะลา087836833030 มกราคม 3098
125-95-02-01/1-0022วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 500   หมู่ที่ 2   ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา0815417996 1 พฤษภาคม 3100
135-95-02-05/1-0015วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ธารน้ำทิพย์87   หมู่ที่ 1   ต.ธารน้ำทิพย์   อ.เบตง จ.ยะลา087988830020 พฤษภาคม 3100
145-95-02-03/1-0019วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรน้ำยางสดสกย. ศาลเจ้าพัฒนา กม.๒๑60   หมู่ที่ 6  ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา083659398823 มิถุนายน 3100
155-95-02-02/1-0019วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจ100/28   หมู่ที่ 7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา06587409886 มกราคม 3101
165-95-02-04/1-0020วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อผลไม้และแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านวังใหม่110/2   หมู่ที่ 5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา08796827213 เมษายน 3101
175-95-02-01/1-0027วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรสหไทยเบตง56/12   หมู่ที่   ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา084861730526 สิงหาคม 3101
185-95-02-03/1-0025วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน155/10   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ  อ.เบตง จ.ยะลา0897326555  13 มกราคม 3102
195-95-02-04/1-0021วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1099   หมู่ที่ 10   ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง จ.ยะลา073263052  8 เมษายน 2559
205-95-02-02/1-0020วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มผึ้งจิ๋วชันโรงครูรวิน100/7   หมู่ที่ 7   ต.ยะรม   อ.เบตง จ.ยะลา086483634520 เมษายน 3102
215-95-02-01/1-0028วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเห็ดเบตง126   ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา08976641072 กันยายน 2559
225-95-02-05/1-0018วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดและทุเรียนอินทรีย์อำเภอเบตง145   หมู่ที่ 1  ต.ธารน้ำทิพย์   อ.เบตง จ.ยะลา0813880994 1 มิถุนายน 3103
235-95-02-04/1-0022วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังใหม่ 56   หมู่ที่ 5   ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา0812766575 19 มิถุนายน 3103
245-95-02-04/1-0023วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10200/จ   หมู่ที่ 10   ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา07326303719 กรกฎาคม 3103
255-95-02-04/1-0024วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณบ้านอัยเยอร์เวง23/5   หมู่ที่ 3   ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง จ.ยะลา08165384848 สิงหาคม 3103
265-95-02-03/1-0041วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านบ่อน้ำร้อน155/10   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0927799319 24 สิงหาคม 3103
275-95-02-04/1-0025วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน บ้าน กม.38 อำเภอเบตง19/1   หมู่ที่ 6   ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง จ.ยะลา080863613920 พฤศจิกายน 3103
285-95-02-02/1-0021วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม4/1   หมู่ที่ 8   ต.ยะรม  อ.เบตง จ.ยะลา0842414823  8 ธันวาคม 3103
295-95-02-02/1-0022วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟโบราณบ้านลูโบ๊ะบือเดร์ อำเภอเบตง147/2   หมู่ที่ 3  ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา093663121115 มกราคม 3104
305-95-02-01/1-0029วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเบตง183   ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา0964652695 21 มีนาคม 3104
315-95-02-01/1-0030วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค@เบตง191  ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา08848862899 เมษายน 3104
325-95-02-04/1-0027วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอเบตง 11/8   หมู่ที่ 2   ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา07328511118 มิถุนายน 3104
335-95-02-01/1-0032วิสาหกิจชุมชนไก่เบตง@เบตง184   ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา0972428718  19 มิถุนายน 3104
345-95-02-03/1-0046วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตทุเรียน มังคุด บ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตง56/10   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0897349249  20 มิถุนายน 3104
355-95-02-03/1-0044วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่งเช่าบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตง68   ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา 0941426424  20 มิถุนายน 3104
365-95-02-03/1-0045วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นตาเนาะ151   หมู่ที่ 4  ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0958015928  22 มิถุนายน 3104
375-95-02-04/1-0028วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผลการเกษตรบ้านวังใหม่35/2   หมู่ที่ 5   ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา 0847501728  9 กรกฎาคม 3104
385-95-02-04/1-0029วิสาหกิจชุมชนทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต11/24   หมู่ที่ 1   ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา082265690021 สิงหาคม 3104
395-95-02-01/1-0033วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน(โกปี๊วังเก่า)73   ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา0987421453 16 ตุลาคม 3104
405-95-02-01/1-0034วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนรุ่นใหม่เบตง5  ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา0863475765 4 มีนาคม 3105
415-95-02-03/1-0047วิสาหกิจชุมชนส้มโชกุนบ่อน้ำร้อนเบตง72/1   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0934944299 4 มีนาคม 3105
425-95-02-03/1-0048วิสาหกิจชุมชนสถานีพลังงานชีวมวลตำบลตาเนาะแมเราะ155/25   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0864801922 3 พฤษภาคม 3105
435-95-02-04/1-0030วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยเกษตรกรวังใหม่120/1   หมู่ที่ 5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา095506561017 พฤษภาคม 3105
445-95-02-03/1-0049วิสาหกิจชุมชนพลังงานสะอาดเบตง69/5   หมู่ที่ 1  ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา08973347963 กันยายน 3105
455-95-02-03/1-0050วิสาหกิจชุมชนเบตง 111114/1   หมู่ที่ 2  ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา0806849299 25 พฤศจิกายน 3105
465-95-02-01/1-0035วิสาหกิจชุมชนทะเลหมอกจาเราะกางา&ถ้ำลับแลจาเราะอายัม29/9  ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา0810949516 25 พฤศจิกายน 3105
475-95-02-03/1-0051วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกบ่อน้ำร้อน100/1   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ  อ.เบตง จ.ยะลา09801534926 ธันวาคม 3105
485-95-02-03/1-0052วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล Betong 2020138   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ  อ.เบตง จ.ยะลา095094615314 สิงหาคม 3106
495-95-02-01/1-0036วิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีเบตง113/2   หมู่ที่ 2   ต.ตาเนาะแมเราะ  อ.เบตง จ.ยะลา0980162806  14 กันยายน 3106
505-95-02-04/1-0031วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง40/4   หมู่ที่ 4   ต.อัยเยอร์เวง   อ.เบตง จ.ยะลา0937161061  2 ตุลาคม 3106
515-95-02-03/1-0053วิสาหกิจชุมชนชันโรง ณ 19 เบตง52   หมู่ที่ 5  ต.ตาเนาะแมเราะ   อ.เบตง จ.ยะลา06207937559 พฤศจิกายน 3106
525-95-02-01/1-0037วิสาหกิจชุมชนสะพานเอียง3/1  ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา2 กุมภาพันธ์ 3107
535-95-02-01/1-0038วิสาหกิจชุมชนกาแฟพรีเมียมเบตง26/11  ต.เบตง   อ.เบตง จ.ยะลา0997689111 
 2 มิถุนายน 2564