สารคดีชุด เบตงดินแดนแห่งทุเรียนคุณภาพ ตอนที่ 1 เก็บเกี่ยวทุเรียนอย่างมีคุณภาพ

สารคดีชุด เบตงดินแดนแห่งทุเรียนคุณภาพ ตอนที่ 1 เก็บเกี่ยวทุเรียนอย่างมีคุณภาพ

เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนเกษตรกรหลังจากการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรหลังจากการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ปรากฏว่าต้นฝรั่งมีการแตกยอดเพิ่มขึ้น และมีใบมีลักษณะสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ได้มอบเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีให้กับเกษตรกร โดยการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ณ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรม แต่จัดเป็นเห็ดพิษ ในสภาพตอนกลางวัน ก้าน ดอก และครีบมีสีขาว แต่ในสภาพกลางคืนหรือที่ไม่มีแสง ดอกเห็ดจะเปล่งแสงสีเขียวอมเหลือง มีความสามารถในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมโดยชีววิธี เพื่อลดการใช้สารเคมี และพบว่าเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีสามารถทำลายไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญติด 1 ใน 5 อันดับที่ทำความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจได้มากกว่า 4,500 ชนิด เป็นไส้เดือนฝอยที่มีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จะไปแย่งกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้รากพืชเป็นปุ่มปม ไม่สามารถดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ ทำให้ลำต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง และต้นพืชตายในที่สุด