บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • ปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ
  • ดูแลทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์  บริเวณรอบสำนักงาน  และแปลงดอกไม้
  • ดูแล ช่วยต้อนรับ  และให้บริการ  เกษตรกรหรือผู้มาติดต่อราชการ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โทร  0615322346

e-Mail : Intorn.janjira2205@gmail.com