บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอเบตงเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
——————————————
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน ซึ่งปลูกทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ เช่น หมอนทอง พวงมณี มูซานคิง และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ผลผลิตทุเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดทุเรียนหมอนทองในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2561 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้สอบถามข้อมูลการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ และผลผลิตของปีนี้ ซึ่งทุเรียนที่ให้ผลผลิตในขณะนี้คือ มูซานคิง ซึ่งจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ราคากิโลกรัมละ 500 บาท มีรสชาดที่หวานหอมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทุเรียนมูซานคิง
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน มีสมาชิกทั้งหมด 76 คน รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการตลาดของเกษตร ทั้งนี้ได้ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ ที่จะมีผู้ประกอบการ พ่อค้า และแรงงาน เข้ามาในพื้นที่เพื่อรับซื้อ และรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลผู้ที่เข้ามา รวมทั้ง การยึดหลัก D-M-H-T-T ในระหว่างการทำงานโดยเคร่งครัด และมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาด และให้รักษามาตรฐานของทุเรียนในอำเภอเบตง
นายอำเภอเบตงเยี่ยมชมการดำเนินงานของแผงรับซื้อมังคุด
—————————————
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมังคุด OK Betong ดำเนินการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเบตง คัดแยกขนาดเพื่อจำหน่ายตามช่องทางการตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หวังยกระดับราคามังคุดในพื้นที่อำเภอเบตงให้สูงขึ้น ทั้งนี้นายอำเภอแนะนำให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งทางผู้ประกอบการได้เตรียมการตามมาตรการ และได้ลงทะเบียนผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกับสำนักงานพาณิชย์จังหงัดยะลา ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดยะลาแล้ว

ความรอบรู้