ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเบตง ให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
———————————
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านจาเราะกางา โดยแนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน กลุ่มแม่บ้านจาเราะกางา ผลิตกระเป๋าผ้าบาติก และกระเป๋าแขวนพวงกุญแจ ณ ชุมชนจาเราะกางา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนและแจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
———————————
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนทะเลหมอกจาเราะกางา&ถ้ำลับแลจาเราะอายัม โดยกลุ่มดำเนินกิจกรรมนำเที่ยวทะเลหมอก และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ทั้งนี้ได้แจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนทะเลหมอกจาเราะกางา&ถ้ำลับแลจาเราะอายัม
เกษตรเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer
—————————–
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนแปลงของนายเอกชัย วงศ์วาณิชย์ศิลป์ Young Smart Farmer ของอำเภอเบตง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกทุเรียน มังคุด ลองกอง อะโวคาโด ยางพารา และเยี่ยมชมการวางระบบน้ำในแปลง ทั้งนี้ยังได้เป็นผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลสวนทุเรียนให้กับเกษตรกรหลายรายในพื้นที่อำเภอเบตง และยังศึกษาเรื่องการผลิตทุเรียน การจัดการ การตลาด ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของโรงเรียน
—————-
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านสังวาลย์วิท5 และโรงเรียนบ้านราโมง ณ ตำบลยะรม ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ โดยทั้งสองโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์
เกษตรเบตง …. เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะ กอตอใน (โกปี๊วังเก่า) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
……………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่มอบต้นพันธุ์กาแฟ สายพันธุ์โรบัสต้า ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน (โกปี๊วังเก่า) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ต้นกาแฟ เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีลำต้นที่สูงใหญ่ โดยลำต้นอาจสูงได้ถึง 10 เมตร ถ้าไม่มีการตัดแต่งกิ่ง มีลักษณะเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ง่าย คือ มีใบเดี่ยว แต่ละใบออกตรงข้ามกัน ซึ่งใบในแต่ละคู่จะตั้งฉากกัน ลักษณะของใบมักเป็นรูปเข็ม และมีขอบใบที่เรียบ ส่วนดอกมักมีปลาย 4-5 แฉก มีกลีบดอกที่เชื่อมติดกัน การปลูกกาแฟตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต อาจใช้เวลายาวนานถึง 5 ปี เมื่อกาแฟติดดอกแล้ว ก็อาจต้องรอจนถึง 9 เดือนจนผลสุกเต็มที่ และพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเลือกเก็บกาแฟที่สุกเต็มที่เท่านั้น หลังจากนั้นก็จะนำผลของกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้ เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตเมล็ดกาแฟต่อไป
เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม และแปลงเกษตรผสมผสาน
………………………………………………………………….
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม และแปลงเกษตรผสมผสานที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
เกษตรเบตง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผล
………………………………………………………………….
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผลและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากการลงพื้นที่พบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลไปแล้วมากกว่าร้อยละ 95 และยังเหลืออีกแค่บางส่วนที่ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตก ทำให้มีความชื้นสูง ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้าออกไปประมาน 5-7 วัน
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลอัยเยอร์เวง
——————————-
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลอัยเยอร์เวง โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีบทบาทสำคัญเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชน และตำบลใกล้เคียงผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินอย่างรวดเร็ว แปลผลและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรที่มารับบริการทราบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ตนเอง ควรต้องใส่ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของพืช ทั้งนี้ยังให้ความรู้การใช้ปุ๋ยเบื้องต้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมไปถึงบริการจำหน่ายปุ๋ยเคมีผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ หมู่ 11 ตำบลอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านธารมะลิ
——————————-
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านธารมะลิในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกในงานมหกรรมผลไม้ และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 ณ หมู่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
เกษตรเบตง ร่วมกิจกรรม “ชวนกันไปวัด ราษฎร์ รัฐ สุขใจ”
—————————————–
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง
ร่วมกิจกรรม “ชวนกันไปวัด ราษฎร์ รัฐ สุขใจ” เพื่อเสริมสร้างรวมพลังประชาชนให้เกิดความรักความสามัคคี และทำนุบำรุง สืบสานพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกเดือน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
เกษตรเบตง….ลงพื้นที่ร่วมโครงการจัดกิจกรรมสวนเกษตรดั้งเดิม เที่ยวไป ชิมไป ประจำปี 2565
……………………………………………………………………………..
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เข้าร่วมกิจกรรมสวนเกษตรดั้งเดิม เที่ยวไป ชิมไป ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดจัดกิจกรรมสวนเกษตรดั้งเดิม เที่ยวไป ชิมไป ประจำปี 2565 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ การประกวดทุเรียนหมอนทอง การแข่งขันกินผลไม้และการสาธิตและการแปรรูปผลไม้ (ทุเรียนทอด) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
เกษตรเบตงประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2
—————————————————
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง จัดกิจกรรมประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง กลุ่มได้เรียนรู้การทำขนมช่อม่วงและขนมจีบนก รวมทั้งได้สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม นำไปสู่การพัฒนากิจการและศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน สมาชิกและนำไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้น เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน และสังคมในอนาคต
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา
————————————————————————–
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา กลุ่มดำเนินกิจกรรมผลิตขนมดอกจอก ทองพับ คุกกี้ ขนมกลีบลำดวน และเค้กกล้วยหอม โดยจำหน่าย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา ชุมชนกุนุงจนอง และร้านค้าทั่วไปในอำเภอเบตง
เกษตรเบตง ติดตามงานไม้ผลอัตลักษณ์ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร
—————————–
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ต้อนรับคณะติดตามงานไม้ผลอัตลักษณ์จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดธารน้ำทิพย์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดการสวนมังคุด การจำหน่ายมังคุดในรูปแบบออนไลน์ และการจัดการกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียนแปลงทุเรียนของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมูซังคิงในพื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการดูแลสวนทุเรียน การจัดการผลผลิต และการทำตลาดออนไลน์
เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน
—————————–
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา ข่า ขมิ้น มะพร้าว มะละกอ อ้อย พริก ผักโขมเบตง ถั่วพู ถั่วฝักยาว ผักเหลียงและตะไคร้ ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลจัดการขั้นพื้นฐานได้
เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน
—————————–
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา ข่า ขมิ้น มะพร้าว มะละกอ อ้อย พริก ผักโขมเบตง ถั่วพู ถั่วฝักยาว ผักเหลียงและตะไคร้ ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลจัดการขั้นพื้นฐานได้
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ติดตามการทดสอบเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการทดลองปลูกเบญจมาศสายพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังออกดอก คาดการว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565 การทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบสายพันธุ์เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมในการปลูกและความต้องการของตลาดในพื้นที่ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 เป็นแหล่งปลูกเบญจมาศและไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของพื้นที่ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอเบตงอีกด้วย
 
นายอำเภอเบตงเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
——————————————
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน ซึ่งปลูกทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ เช่น หมอนทอง พวงมณี มูซานคิง และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ผลผลิตทุเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดทุเรียนหมอนทองในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2561 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้สอบถามข้อมูลการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ และผลผลิตของปีนี้ ซึ่งทุเรียนที่ให้ผลผลิตในขณะนี้คือ มูซานคิง ซึ่งจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ราคากิโลกรัมละ 500 บาท มีรสชาดที่หวานหอมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทุเรียนมูซานคิง
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน มีสมาชิกทั้งหมด 76 คน รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการตลาดของเกษตร ทั้งนี้ได้ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ ที่จะมีผู้ประกอบการ พ่อค้า และแรงงาน เข้ามาในพื้นที่เพื่อรับซื้อ และรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลผู้ที่เข้ามา รวมทั้ง การยึดหลัก D-M-H-T-T ในระหว่างการทำงานโดยเคร่งครัด และมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาด และให้รักษามาตรฐานของทุเรียนในอำเภอเบตง
 
นายอำเภอเบตงเยี่ยมชมการดำเนินงานของแผงรับซื้อมังคุด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมังคุด OK Betong ดำเนินการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเบตง คัดแยกขนาดเพื่อจำหน่ายตามช่องทางการตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หวังยกระดับราคามังคุดในพื้นที่อำเภอเบตงให้สูงขึ้น ทั้งนี้นายอำเภอแนะนำให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งทางผู้ประกอบการได้เตรียมการตามมาตรการ และได้ลงทะเบียนผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกับสำนักงานพาณิชย์จังหงัดยะลา ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดยะลาแล้ว

ความรอบรู้