บทความ

เกษตรเบตง ติดตามงานไม้ผลอัตลักษณ์ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร
—————————–
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ต้อนรับคณะติดตามงานไม้ผลอัตลักษณ์จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดธารน้ำทิพย์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดการสวนมังคุด การจำหน่ายมังคุดในรูปแบบออนไลน์ และการจัดการกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียนแปลงทุเรียนของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมูซังคิงในพื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการดูแลสวนทุเรียน การจัดการผลผลิต และการทำตลาดออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน
—————————–
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา ข่า ขมิ้น มะพร้าว มะละกอ อ้อย พริก ผักโขมเบตง ถั่วพู ถั่วฝักยาว ผักเหลียงและตะไคร้ ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลจัดการขั้นพื้นฐานได้
เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน
—————————–
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เกษตรเบตง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา ข่า ขมิ้น มะพร้าว มะละกอ อ้อย พริก ผักโขมเบตง ถั่วพู ถั่วฝักยาว ผักเหลียงและตะไคร้ ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลจัดการขั้นพื้นฐานได้
เกษตรเบตงเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ติดตามการทดสอบเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการทดลองปลูกเบญจมาศสายพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังออกดอก คาดการว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565 การทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบสายพันธุ์เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมในการปลูกและความต้องการของตลาดในพื้นที่ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 เป็นแหล่งปลูกเบญจมาศและไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของพื้นที่ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอเบตงอีกด้วย
 
นายอำเภอเบตงเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนและชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
——————————————
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน ซึ่งปลูกทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ เช่น หมอนทอง พวงมณี มูซานคิง และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ผลผลิตทุเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดทุเรียนหมอนทองในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ปี 2561 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้สอบถามข้อมูลการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ และผลผลิตของปีนี้ ซึ่งทุเรียนที่ให้ผลผลิตในขณะนี้คือ มูซานคิง ซึ่งจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ราคากิโลกรัมละ 500 บาท มีรสชาดที่หวานหอมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทุเรียนมูซานคิง
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ่อน้ำร้อน มีสมาชิกทั้งหมด 76 คน รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการตลาดของเกษตร ทั้งนี้ได้ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ ที่จะมีผู้ประกอบการ พ่อค้า และแรงงาน เข้ามาในพื้นที่เพื่อรับซื้อ และรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลผู้ที่เข้ามา รวมทั้ง การยึดหลัก D-M-H-T-T ในระหว่างการทำงานโดยเคร่งครัด และมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาด และให้รักษามาตรฐานของทุเรียนในอำเภอเบตง
 
นายอำเภอเบตงเยี่ยมชมการดำเนินงานของแผงรับซื้อมังคุด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง และนายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมังคุด OK Betong ดำเนินการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเบตง คัดแยกขนาดเพื่อจำหน่ายตามช่องทางการตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หวังยกระดับราคามังคุดในพื้นที่อำเภอเบตงให้สูงขึ้น ทั้งนี้นายอำเภอแนะนำให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งทางผู้ประกอบการได้เตรียมการตามมาตรการ และได้ลงทะเบียนผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกับสำนักงานพาณิชย์จังหงัดยะลา ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดยะลาแล้ว

ความรอบรู้